Kvalitet och hållbarhet

ssVåra kompetenser inom kvalitetsledning, hållbarhet och compliance

Att en organisation är compliant med gällande lagstiftningar, regelverk, standarder och interna styrdokument blir allt viktigare för företagen. Effektiva processer runt tillämpningen och medarbetarnas förståelse är en framgångsfaktor. Vi har kompetens av granskning och implementering av följande regelverk och standarder;

 • Dataskyddsförordningen, GDPR
 • Hållbarhetsrapportering enligt GRI standarder
 • Hållbarhetsrapportering enligt Ecovadis
 • ISO 45001 Occupational health and safety management systems
 • ISO 50001 Energy management systems
 • ISO 31000 Riskhantering
 • ISO 9100 Kvalitetsledningssystem – Krav för rymdfarts-, luftfarts- och försvarsorganisationer
 • ISO 9001 Ledningssystem för kvalitet
 • ISO 14001 Miljöledningssystem
 • ISO 26000 Organisationers samhällsansvar
 • ISO 27001 Informationssäkerhet – Ledningssystem för informationssäkerhet 
 • ISO 27002 Informationssäkerhet – Kontroller för informationssäkerhet
 • SDGs, Sustainable Development Goals, FN´s klimatmål

Våra konsulter har arbetat i olika uppdrag med att analysera verksamheten, tillämpa och implementera de olika standarder, regler och förhållningssätt som listas ovan.

Erfarenhet av kontroll och efterlevnad av arbetsrutiner och interna instruktioner samt GAP-analys av behov av styrdokumenten gentemot verksamhetens vision och mål.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig?

Maila oss!